Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást az Európai Unió rendeletének megfelelően (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) 
 
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: 
Cégnév: Mega-Plusz Kft.
Székhely: 6792 Zsombó, Andrássy út 158.
Cégjegyzékszám: 06-09-007225
Adószám: 12597031-2-06
Képviselő: Csordás István
Telefonszám: +36-30/799-5965
E-mail cím: info@ontozestechnikabolt.hu 
Honlap: www.ontozestechnikabolt.hu
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos információk 
Adattovábbítás, adatfeldolgozás 
Az Ön által megadott adatok az alábbi adatfeldolgozók részére kerülnek továbbításra: 
 
 
2.1 Cégnév/név: Magyar Posta Zrt.
Székhely/lakóhely:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám:01-10-042463
Adószám:10901232-2-44
Telefonszám:+36-1/767-8282
E-mail cím:ugyfelszolgalat@posta.hu
 
2.2 Cégnév/név: Kulcs-Soft Nyrt.
Székhely/lakóhely: 1022 Budapest, Törökvész u. 30/a
Cégjegyzékszám:01-10-045531
Adószám:13812203-2-41
Telefonszám:+36 1 336 5300
E-mail cím:info@kulcs-soft.hu
 
2.3 Cégnév/név: TeraHost Kft.
Székhely/lakóhely: 2220 Vecsés, Kinizsi utca 73.
Cégjegyzékszám:13-09-153911
Adószám:23810329-2-13
Telefonszám:+36 30 690 9394
E-mail cím:info@teratarhely.hu
 
2.4 Cégnév/név: OSH Zsombó Kft.
Székhely/lakóhely: 6792 Zsombó, Vörösmarty Mihály utca 21.
Cégjegyzékszám:06-09-021425
Adószám:24991274-2-06
Telefonszám:+36-70/337-1319
E-mail cím:hajda.tamas@gmail.com
 
 
2.5 Cégnév/név: Szeleczki Ervin egyéni vállalkozó
Székhely/lakóhely: 6726 Szeged, Lövölde u.16.
Váll. Ig. szám:26433081
Adószám:65724198-1-26
A könyvelést ténylegesen végző neve: Venkei Ágnes
Mk.reg.kód: 151256
Telefonszám:+36-70/621-1610
E-mail cím:elfin1@t-online.hu
 
2.6 Cégnév/név: Raiffeissen Bank Zrt.
Székhely/lakóhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Cégjegyzékszám:01-10-041042
Adószám:10198014-4-44
Telefonszám:+36-80/488-588
E-mail cím:info@raiffeisen.hu
 
2.7 Cégnév/név: OTP Bank Nyrt.
Székhely/lakóhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.
Cégjegyzékszám:01-10-041585
Adószám:10537914-4-44
Telefonszám:(+36 1/20/30/70) 3 666 666
E-mail cím:adatvedelem@otpbank.hu
 
2.8 Cégnév/név: Dr. Molnár Andor e.v.
Székhely/lakóhely: 6725 Szeged, Szent Ferenc u. 8
Eng.:CS-06/R/01/07247-2/2016
Adószám:67958687-1-26
Telefonszám:+36-30/943-8226
 
2.9 Cégnév/név: Online Comparison Shopping Kft.
Székhely/lakóhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Cégjegyzékszám:01-09-186759
Adószám:24868291-2-42
E-mail cím:info@arukereso.hu
 
 
Szerződések és nyilatkozatok révén biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat. Személyes adatot harmadik személynek nem tovatovábbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi.
Az adatkezelések jogalapja és megőrzési időszak 
Az adatkezelések jogalapját az önkéntes hozzájárulás esetein túl, az alábbi jogszabályok teszik lehetővé számunkra.
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény az Eker. 13/A. § (3) bekezdése
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. §-a.
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. §
Az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a.
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (3). bek., 286. §-a.
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 
Adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogai vannak:
 
1.Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának  elősegítése  
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle  szerezte meg
4. Az érintett hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 
Jogorvoslatok rendje 
 
Panasz benyújtása az adatkezelőhöz 
 
Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
 
Az adatkezelő neve:
Cégnév: Mega-Plusz Kft.
Székhely: 6792 Zsombó, Andrássy út 158.
Cégjegyzékszám: 06-09-007225
Adószám: 12597031-2-06
Képviselő: Csordás István
Telefonszám: +36-30/799-5965
E-mail cím: info@ontozestechnikabolt.hu 
 
Bírósági eljárás indítása
Ha önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogsértés megállapítása esetén kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére. 
 
Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz 
Amennyiben önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 
 
A hatóság elérhetősége: 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +3613911400 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Honlap: www.naih.hu 
 
Adatkezelésünkkel kapcsolatban részletes tájékoztatást az alábbi linkre kattintva talál:
 
Link
 
Kelt, Zsombó, 2018. 09. 27.
 

Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz